Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dhr. J.J. Brandjes-de Wild h.o.d.n. Wildebrand Advies en Wildebrand Gezond te Bergen op Zoom, K.v.K 20092799, op 28 juni 2011

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Breda onder nummer 19/2011.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Wildebrand: de gebruiker van deze voorwaarden en de daaraan gelieerde ondernemingen;

2.wederpartij: de contractpartij van Wildebrand;

3. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Wildebrand en wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle

rechts- en feitelijke handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Wildebrand en wederpartij tenzij

voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van

toepassing op overeenkomsten met Wildebrand, voor de uitvoering waarvan door Wildebrand derden dienen te worden betrokken. Toepasselijkheid van

eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van wederpartij wordt door Wildebrand uitdrukkelijk uitgesloten. Indien één of meerdere bepalingen in

deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde

volledig van toepassing. Wildebrand en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Wildebrand zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de

dienst in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de

overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Wildebrand

daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wildebrand anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wildebrand niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Wildebrand en wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of

indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Wederpartij kan de overeenkomst niet opzeggen, ook niet tussentijds. De toepasselijkheid van artikel 7:408, lid 1 BW wordt uitgesloten voor

professionele wederpartijen.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding

van een termijn dient wederpartij Wildebrand schriftelijk in gebreke te stellen.

4. Wildebrand zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der

wetenschap.

5. Wildebrand heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW

wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Wildebrand is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wildebrand heeft verstrekt, heeft Wildebrand het

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan

wederpartij in rekening te brengen. Wildebrand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wildebrand geen informatie van wederpartij

heeft ontvangen en/of is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in termijn van uitvoering.

9. Indien wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Wildebrand gehouden is, dan is wederpartij

aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Wildebrand daardoor direct en indirect ontstaan.

10. Indien Wildebrand met wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Wildebrand niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van

dit honorarium of deze prijs zonder dat wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de

prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van producten, lonen

etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

11. In geval van door wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeenkomst dan wel een redelijkerwijs noodzakelijk gewijzigde uitvoering

van de overeenkomst is Wildebrand gerechtigd een verhoging van de prijs te vorderen. Het gemis van een schriftelijke meerwerkopdracht laat deze

aanspraak van Wildebrand onverlet.

5. Opschorting en ontbinding

1. Indien wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is wederpartij

zonder ingebrekestelling in verzuim en is Wildebrand gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is

gesteld en/of die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Wildebrand is voorts bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de

overeenkomst Wildebrand ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wildebrand op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien Wildebrand overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade van Wildebrand, daaronder

begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van wederpartij, van schuldsanering of

een andere omstandigheid waardoor wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wildebrand vrij om de overeenkomst

terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding. De

vorderingen van Wildebrand op wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

6. Overmacht

1. Wildebrand is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komt.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,

voorzien of niet voorzien, waarop Wildebrand geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wildebrand niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

7. Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wildebrand aan te geven wijze. Wildebrand is gerechtigd om

periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, te factureren.

2. Indien wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een

vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.

3. Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is wederpartij tevens incassokosten verschuldigd,

welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 150,--, onverminderd de bevoegdheid van Wildebrand om in plaats daarvan

de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor

rekening van wederpartij. Wederpartij is over alle verschuldigde incassokosten eveneens vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand.

4. Betalingen van wederpartij aan Wildebrand zullen eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering

op de hoofdsom.

5.Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Wildebrand verschuldigde.

6.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Wildebrand is steeds gerechtigd van wederpartij de betaling van een voorschot te verlangen.

8. Indien wederpartij een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan wordt wederpartij bij annulering tot twee maanden voor de

uitvoeringsdatum een bedrag in rekening gebracht van 25 % van de overeengekomen prijs, bij annulering tot 1 maand voor de uitvoeringsdatum een bedrag

in rekening gebracht van 50 % van de overeengekomen prijs en bij annulering binnen 1 maand tot de uitvoeringsdatum een bedrag in rekening gebracht van

100 % van de overeengekomen prijs. Onder overeengekomen prijs wordt in dit artikel onder meer verstaan de betaling van de werkzaamheden die werden

verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd.

9. Indien wederpartij gedurende een looptijd van een dienst van werving en selectie of binnen 12 maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks een

arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door Wildebrand geselecteerde werkzoekende, is wederpartij Wildebrand

verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met wederpartij overeengekomen honorarium voor

succesvolle uitvoering van de dienst.

8. Reclames

1. Eventuele klachten over gebrekkige door Wildebrand uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Wildebrand

te worden gemeld. Wederpartij dient Wildebrand in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

2. Indien wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van

hetgeen waartoe hij Wildebrand opdracht gegeven heeft.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de

zijde van Wildebrand daardoor gevallen, integraal voor rekening van wederpartij.

5. Iedere vordering van wederpartij jegens Wildebrand en de door Wildebrand bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden vervalt na verloop

van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

9. Aansprakelijkheid

1. Wildebrand is, behoudens opzet of grove schuld van Wildebrand en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, niet gehouden tot enige vergoeding van

schade van wederpartij of een derde van welke aard dan ook, direct of indirect.

2. Wildebrand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wildebrand is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte

onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Wildebrand is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

4. Indien Wildebrand aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag waarop de

aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Mocht de assuradeur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaan dan is

de aansprakelijkheid van Wildebrand te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order/opdracht tot een maximum van € 5.000,--.

5. Wederpartij vrijwaart Wildebrand voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en

waarvan de oorzaak aan andere(n) dan aan Wildebrand toerekenbaar is en vergoed alle schade die Wildebrand bij dergelijke aanspraken zal lijden.

10. Intellectuele eigendom

Alle door Wildebrand verstrekte stukken en documenten (waaronder onder meer testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en

computerprogramma’s) zijn uitsluitend bestemd voor de wederpartij zelf. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wildebrand

worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Wildebrand heeft het recht de door de uitvoering van een

overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van

wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Geschillen

1. De rechtsverhouding tussen Wildebrand en wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt

uitgesloten.

2. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Wildebrand en wederpartij voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de rechtbank Breda

worden voorgelegd.

12. Toepasselijkheid algemene bepalingen bij behandelingsovereenkomsten

De in de artikelen 1 tot en met 11 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn overeenkomstig van toepassing op de relatie tussen

Wildebrand en wederpartij bij een behandelingsovereenkomst ex artikel 7:446 e.v. BW, uitgezonderd het in artikel 9 lid 1 tot en met 3 bepaalde. Zulks met

dien verstande dat (a) in afwijking van artikel 7, lid 8 geldt dat annulering van een afspraak wegens verhindering mogelijk is tot 24 uur vóór de tijd van de

afspraak en dat in geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging het consult door Wildebrand in rekening wordt gebracht bij wederpartij en (b) het treffen

van maatregelen overeenkomstig artikel 7 te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid zal geschieden waarbij overmacht aan de kant van de wederpartij

te allen tijde met Wildebrand besproken kan worden en de schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling zoveel als mogelijk door partijen

begrensd dient te worden.

 

actueel